Miljø og klima

Miljø og klima

Vi skal, som Norges største kaffeprodusent alltid tilstrebe oss på å levere kaffe som fremmer salget av mindre miljøbelastende varer og som gir forbrukeren god informasjon om kaffens miljøegenskaper.
En forbruker skal få mulighet til å velge kaffe som er merket på en slik måte at miljøhensynet er ivaretatt og at merkingen gir forbrukeren rett informasjon.
Gjennom mer enn 150 år i kaffemarkedet er det vår erfaring at ansvarlig lidenskap produserer den beste kvalitetskaffe. Derfor stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre.
Joh. Johannson Kaffe er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder. Vi samarbeider med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge for å tilby norske forbrukere miljøvennlig kaffe.
Joh. Johannson Kaffe ønsker å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer
Innen miljø:
1 Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter skal søkes ivaretatt. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på, eller bli skadet av forurensing.
2 Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og reguleringer skal overholdes.
3 Relevante utslipptillatelser er innhentet der det er nødvendig.
4 Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.

Lovverket:
Miljøinformasjonsloven gir forbrukere rett til opplysninger fra private virksomheter om forhold ved virksomheten som har betydning for miljøet. Derfor finnes en rekke miljømerkeordninger som vi som kaffeprodusent ønsker å ta del i og som kan hjelpe forbrukeren til å velge de tryggeste produktene. Opplysningsplikten til produsentene reguleres også av §10 i produktkontrolloven

Miljøtiltak:
Joh. Johannson Kaffe AS gjør en rekke tiltak for å bedre miljøet, og ta vare på klimaet.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. Ali kaffefilter er svanemerket. Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.

Ragn Sells kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Firmaet håndterer årlig over 300 000 tonn (2010) avfall og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres eller sluttbehandles på annen måte. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.
Vi har avtale med firmaet RAGN SELLS AS om henting/innsamling av restprodukter og avfall.
Avfallshåndtering og sortering av papp og annet papir. Brukt papir kastes i egne innsamlingsesker/beholdere. Her er noen eksempler på hva som skal fordeles/sorteres:
Avfallsrutiner:
– container matavfall/organisk avfall
– container papp/papir
– container striesekker
– container el-avfall
– container blandet avfall (plast, bøss, tre, metall, flasker)
– container til oljeavfall

Initial Hygoform – rene, godt utstyrte toaletter bidrar til å opprettholde de høye hygienestandardene som er påkrevd innen matindustrien. Vi har en serviceavtale med INITIAL HYGOFORM om regelmessig ettersyn og påfyll av produkter til toalettrommene – noe som ivaretar hygienestandarden blant ansatte og besøkende.
Serviceavtalen innbefatter:
– Toalettservice utført etter avtalt serviceintervall.
– Kundesenterstøtte ved utforutsett situasjoner – og levering av nødvendige forbruksvarer.

Miljøfyrtårn et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi samarbeider med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge for å tilby norske forbrukere miljøvennlig kaffe.

Gjennom mer enn 210 år i kaffemarkedet er det vår erfaring at ansvarlig lidenskap produserer den beste kvalitetskaffe. For Joh. Johannson Kaffe har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter. Vi ble i 2012 Miljøfyrtårnsertifisert og er sertifisert etter krav til alle bransjer og krav til kontorbedrift. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning. Vi ønsker å bli oppfattet som en ansvarlig og miljøbevisst aktør i dagens klimabevisste samfunn i kaffemarkedet. Dette forplikter oss til å gjennomføre holdningsskapende arbeide i egen bedrift og praktiske tiltak der det er formålstjenlig.

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport og avfall.

Miljøaspektene er en integrert del av de forretningsmessige beslutningene i bedriften. Vi ønsker å legge til rette for at samtlige medarbeidere skal involvere og engasjere seg i arbeidet for et bedre miljø. Øke kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning og gjennomføre miljømessige gode tiltak som skal være forankret i egen organisasjon. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Produsentene skal være i stand til å dokumentere egen miljøpolicy og -regelverk.

Målet er å redusere virksomhetens miljøbelastning. Nye målsettinger fastsettes etter hvert som gamle målsettinger oppnås:
Noen av sertifiserings-målene er blant annet:
– Følge gjeldende lover og forskrifter
– Jobbe for å redusere vår avfallsmengde
– Eget avfall sorteres før levering til avfallsselskap. Avfallsstatistikk føres.
– Miljøvennlige/svanemerkede reklame/trykksaker
– Årlig måling av CO2 utslipp fra firmabiler
– Jobbe for å redusere vårt energiforbruk
– Returordning for brukte tonere og batterier
– Redusere papirbruken på kontor gjennom felles kortskrivere og holdningsskapende arbeid
– Ha en miljøpolicy ved innkjøp og materialbruk som skåner miljøet best mulig
– Øke andel miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester

Grønt Punkt
Joh. Johannson Kaffe er medlem i Grønt Punkt Norge. Bedrifter som er medlem kan benytte Grønt Punkt logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap.
Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
Som følge av økende problemer med avfallsdeponering over hele Europa, vedtok EU i 1994 det såkalte emballasjedirektivet. Direktivets grunnleggende prinsipp er at forurenser – dvs næringslivet – betaler.
Ambisiøse målsettinger om avfallsreduksjon og økt gjenvinning førte til at næringslivet ble belastet med høye avgifter i mange land. Samme år kom forslag fra norske myndigheter om innføring av en statlig emballasjeavgift beregnet til å koste mellom 2 og 3 milliarder kroner per år. Næringslivet inngikk forhandlinger med myndighetene og forslaget ble droppet mot at næringslivet selv påtok seg ansvaret for nå fastsatte gjenvinningsmål.

Kildesortering
Bruk av emballasje er en forutsetning for å få et godt produkt frem til forbrukerne. I tillegg stiller handelen strenge krav til ytteremballasjens bæreevne for å sikre en hensiktsmessig distribusjon av varene, samt at den gjør det enkelt og lett å eksponere innholdet.
Joh. Johannson Kaffe arbeider kontinuerlig for å redusere emballasjemengden, samt å velge de emballasjetyper som er mest miljøvennlige. Samtidig er det en forutsetning at den emballasje som brukes må tilfredsstille visse kvalitetskrav, slik at varene har den best tenkelige kvalitet når de kommer frem til forbrukeren.
– Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet. Våre kaffeposer kildesorteres som plast. Kartonger skal kildesorteres som papp og papir.
– Vi har medlemskap i RENAS som ivaretar retur av EE-avfall. RENAS er et landsomfattende retursystem som oppfyller kravene i EE-forskriften fra Miljøverndepartementet.
– Medlemskap Grønt Punkt.